Voorwaarden

Na aanmelding voor een cursus, workshop(serie) en/of evenement, ontvang je van STAZ per e-mail een bevestiging, een betaalverzoek en/of factuur. Met deze bevestiging is jouw inschrijving definitief en ben je de verplichting aangegaan tot het betalen van het volledig verschuldigde lesbedrag.

Ook door deel te nemen aan de lessen na de officiële proefles, is jouw deelname definitief en heb je je verplicht tot het betalen van het volledige lesgeld, ongeacht of je een bevestiging, betaalverzoek en/of factuur ontvangen hebt.

Na jouw aanmelding heb je 3 dagen bedenktijd*. Binnen deze periode kun je kosteloos annuleren. Daarna gelden de volgende voorwaarden:

annuleren tot 15 dagen voor de start van de activiteit, verplicht je tot het betalen van 50% van het verschuldigde bedrag van de desbetreffende activiteit.

annuleren binnen 15 dagen voor de start van de activiteit, waarvoor jij je aangemeld hebt, verplicht je tot het betalen van 75% van het verschuldigde bedrag van de desbetreffende activiteit.

annuleren binnen 8 dagen voor de start van de activiteit, waarvoor jij je hebt aangemeld, verplicht je tot het betalen van het volledige bedrag van de desbetreffende activiteit.

Aanmelden zonder danspartner

Aanmelden zonder danspartner is mogelijk. Stichting Tango Azul Zwolle plaats de belangstellende(n) op de wachtlijst tot zich meer belangstellenden hebben gemeld, die geen danspartner hebben. Door het met elkaar in contact brengen van de potentiële cursisten en/of gegadigden, schept Stichting Tango Azul Zwolle de gelegenheid voor iedere belangstellende om deel te nemen aan een cursus of een ander door ons georganiseerd evenement.

Wij brengen de aangemelden echter pas samen na het betalen van het cursus- dan wel lesgeld. Is er onverhoopt geen danspartner voor je beschikbaar, waardoor je niet aan de cursus kunt deelnemen dan vindt er restitutie van het lesgeld plaats, minus de waarde van het aantal genoten lessen.

Er vindt géén restitutie van het cursusgeld plaats nadat Stichting Tango Azul Zwolle inspanning voor het vinden van een danspartner heeft geleverd, er wel een danspartner beschikbaar is en je zelf besluit de cursus niet met deze danspartner te volgen. Wel geven we je de gelegenheid om de cursus, resterende lessen, workshop(s) en/of evenement door iemand anders over te laten nemen**.

Niet deel kunnen nemen of veelvuldige afwezigheid

Bovenstaande geldt ook in geval van (veelvuldige) afwezigheid tijdens de activiteiten van STAZ door onvoorziene omstandigheden, langdurige ziekte, e.d. In deze situaties vindt er géén restitutie plaats.

 

* mits de aanmelding minimaal 18 dagen voor aanvang van het desbetreffende evenement heeft plaatsgevonden. Bij aanmelding binnen de termijn van 15 dagen voor aanvang van de activiteit gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden.

** de persoon die jouw lessen resp. cursus overneemt, dien je zelf aan te dragen.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG / Privacywetgeving)

Verwerking persoonsgegevens Stichting Tango Azul Zwolle

 

Aanspreekpunt persoonsgegevens

Stichting Tango Azul Zwolle (hierna STAZ) wordt vertegenwoordigd door 6 bestuursleden, te weten de voorzitter, de penningmeester, de secretaris en 3 algemene bestuursleden. De secretaris is het eerste aanspreekpunt voor de registratie en verwerking van de persoonsgegevens, vervolgens de penningmeester, de voorzitter en dan de algemene bestuursleden.

 

Doel registratie persoonsgegevens

STAZ is een stichting en heeft als doel het promoten en bevorderen van de Argentijnse tango. Hiervoor organiseert STAZ onder andere tangosalons, workshops en danslessen. Voor deze evenementen en lessen registreert STAZ persoonsgegevens.

 

Persoonscategorieën

  1. STAZ registreert gegevens van personen die aan (door STAZ georganiseerde) tangolessen meedoen. Deze groep wordt ‘tangoles-personen’ genoemd.
  2. STAZ registreert gegevens van personen die aan (door STAZ georganiseerde) workshops / practica meedoen. Deze groep wordt ‘workshop-personen’ genoemd.
  3. STAZ registreert gegevens van personen die aan (door STAZ georganiseerde) dansevenementen meedoen. Deze groep wordt ‘salon-personen’ genoemd.
  4. STAZ registreert gegevens van personen die via nieuwsbrieven op de hoogte worden gehouden. Deze groep wordt ‘nieuwsbrief-personen’ genoemd.
  5. STAZ registreert gegevens van personen die via een Whatsapp-groep op de hoogte worden gehouden. Deze groep wordt ‘Whatsapp-personen’ genoemd.
  6. STAZ heeft inzage in gegevens van personen die via Social Media (t.w. Instagram & Facebook) op de hoogte worden gehouden. Deze groep wordt ‘Social Media-personen’ genoemd.
  7. STAZ registreert gegevens van docenten, vakmensen en tango-DJ’s die door STAZ ingehuurd kunnen worden. Deze groep wordt ‘docenten, vakmensen en DJs’ genoemd.

Gegevenscategorie tangoles-personen

De onderstaande gegevens worden geregistreerd om de personen te informeren over de tangolessen, bevestiging van deelname, mededelingen gedurende het lopende lesseizoen, facturering en betaling(en). Deze persoonsgegevens blijven binnen STAZ en worden niet aan derden verstrekt. Er zijn twee lesseizoenen per jaar. Na beëindiging van een lesseizoen worden deze gegevens 6 lesseizoenen langer bewaard om her-inschrijving op de volgende lesseizoen te vergemakkelijken.

Gegevens: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, naam danspartner voor het betreffende seizoen.

Gegevenscategorieën workshop-personen

De onderstaande gegevens worden geregistreerd om de personen te informeren over de workshop(s) en/of practica, bevestiging van deelname, mededelingen gedurende de reeks workshops en/of practica, facturering en betaling(en). Deze persoonsgegevens blijven binnen STAZ en worden niet aan derden verstrekt. Bij workshops en practica gaat het om een eenmalige les of een korte lescyclus. Na beëindiging van de activiteit worden deze gegevens 3 jaar langer bewaard om her-inschrijving op de volgende activiteiten te vergemakkelijken.

Gegevens: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, naam danspartner voor het betreffende activiteit.

Gegevenscategorieën salon-personen

De onderstaande gegevens worden geregistreerd om de personen te informeren, te bevestigen van deelname, anderszins mededelingen daarover te geven, facturering en betaling(en). Deze persoonsgegevens blijven binnen STAZ en worden niet aan derden verstrekt. Bij een dansevenement, salon of milonga gaat het om een aparte activiteit. Na beëindiging van de activiteit worden deze gegevens 3 jaar langer bewaard om her-inschrijving op de volgende dansevenement te vergemakkelijken.

Gegevens: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, naam danspartner voor het betreffende activiteit.

Gegevenscategorieën nieuwsbrief-personen

De onderstaande gegevens worden geregistreerd om de personen te informeren over de activiteiten van STAZ. Deze persoonsgegevens blijven binnen STAZ en worden niet aan derden verstrekt. Door de gebruikte software voor nieuwsbrieven (Mailchimp) hebben deze personen zelf controle over het in- of uitschrijven op de nieuwsbrief.

Gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres.

Gegevenscategorieën Whatsapp-personen
De onderstaande gegevens worden geregistreerd om de personen te informeren over de activiteiten van STAZ. Deze persoonsgegevens blijven binnen STAZ en worden niet aan derden verstrekt. Alleen op verzoek van de persoon wordt zijn of haar telefoonnummer aan de Whatsapp-groep van STAZ toegevoegd. Er is verder geen andere registratie. De betreffende persoon heeft zelf controle over het verlaten van de Whatsapp-groep.

Gegevens: telefoonnummer.

Gegevenscategorieën Social Media-personen

De onderstaande gegevens zijn beschikbaar om de personen te informeren over de activiteiten van STAZ. Deze persoonsgegevens zijn in beheer van de desbetreffende Social Media-kanalen. De beschikbare gegevens zijn zichtbaar voor zover de Social Media-persoon daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Eventuele zichtbare en beschikbaar gestelde persoonsgegevens blijven binnen STAZ en worden niet aan derden verstrekt. Belangstellenden kunnen zichzelf via de (Social Media-kanalen) aanmelden om gericht geïnformeerd te blijven over de activiteiten of het passief volgen van updates van STAZ. De betreffende persoon heeft zelf controle over het verlaten van de Social Media-groep.

Gegevens: afhankelijk van de door de desbetreffende persoon beschikbaar en zichtbaar gestelde informatie: voornaam, achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, interesses, woonplaats, contacten.

Gegevenscategorieën docenten, vakmensen en DJ’s

De onderstaande gegevens worden van deze personen geregistreerd om activiteiten voor STAZ te verzorgen. Deze persoonsgegevens blijven binnen STAZ en worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming van de persoon. Deze gegevens worden bewaard en op verzoek van de betreffende persoon verwijderd.

Gegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, KVK-nummer, BTW-nummer, bankrekeningnummer.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de tangoles-personen, workshop-personen, salon-personen docenten, vakmensen en DJ’s worden in een wachtwoord beveiligde Spreadsheet vastgelegd. Het bestand wordt op Google drive bewaard, zodat de bestuursleden er toegang tot hebben.

De persoonsgegevens van de tangoles-personen, workshop-personen, salon-personen nieuwsbrief-personen worden op een door JouwWeb gehoste website van STAZ bewaard. Deze gegevens worden binnen het beheerdomein van de website met een wachtwoord beveiligd. Vier bestuursleden hebben toegang tot dit beheerdomein, t.w. de secretaris, de penningmeester, PR-commisielid en een algemeen bestuurslid.

De persoonsgegevens van de nieuwsbrief-personen worden in een verzendlijst in Mailchimp. bewaard en is voor één bestuurslid via wachtwoord en 2-staps verificatie toegankelijk.

De persoonsgegeven (telefoonnummer) van de Whatsapp-personen wordt alleen op verzoek van de persoon aan de Whatsapp-groep van STAZ toegevoegd. Daardoor wordt de telefoonnummer zichtbaar voor de andere personen in deze groep. De persoon kan zelf de Whatsapp-groep verlaten.

Met Mailchimp, Google Drive, Google Gmail en JouwWeb zijn geen verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Disclaimer

De inhoud van deze website, flyers en andere uitingen is onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele schrijffouten. Wij behouden ons het recht voor een cursus, workshop, weekend of evenement te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.